Projekt


"Z małej szkoły w wielki świat"            Projekt pn. „Z małej szkoły w wielki świat” złożony przez Gminę Lgota Wielka do konkursu nr RPLD.11.01.02-IZ.00-10-001/18, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przeszedł pozytywną ocenę formalno-merytoryczną i został przekazany do etapu negocjacji.

          Głównym celem Projektu jest zwiększenie szans w zakresie równego dostępu do dobrej jakości nauki i zwiększenia poziomu ograniczenia przedwczesnego kończenia edukacji w szkołach podstawowych. W ramach realizacji Projektu będą realizowane:

- zajęcia dodatkowe, rozwijające i wyrównawcze dla 130 uczniów szkół podstawowych;

- zajęcia indywidualne dla 22 uczniów (ze specjalnymi potrzebami);

- realizacja studiów podyplomowych, kurów , szkoleń dla 59 nauczycieli;

- wyposażenie szkół w pracownie szkolne i materiały dydaktyczne.

           Całkowita wartość Projektu - 853 568,85 zł w tym dofinansowanie 793 682,86 zł (bez udziału środków finansowych Gminy).

        Projektem objęte są trzy szkoły podstawowe funkcjonujące na terenie naszej Gminy w okresie od 1.12.2018 r. do 31.07.2020 r.0


Rejestr zmian
Opublikował w BIP Michał Waloch 2018-10-10 13:52:27
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Michał Waloch 2018-10-11 11:02:38
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 231